Ngày cho đến ngày

Còn lại bao nhiêu trước ngày quy định tính bằng ngày, tuần, tháng, năm.

Tính toán

Thêm hoặc trừ ngày

Cộng hoặc trừ ngày, tuần, tháng hoặc năm từ một ngày nhất định.

Tính toán