ថ្ងៃរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទ

តើនៅសល់ប៉ុន្មានមុនកាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។

គណនា

បន្ថែមឬដកកាលបរិច្ឆេទ

បន្ថែម ឬដកថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ ពីកាលបរិច្ឆេទដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

គណនា