Огноо хүртэл хоног

Заасан хугацаанаас өмнө хоног, долоо хоног, сар, жилээр хэр их үлдэв.

Тооцоол