Огноо хүртэл хоног

Заасан хугацаанаас өмнө хоног, долоо хоног, сар, жилээр хэр их үлдэв.

Тооцоол

Огноо нэмэх эсвэл хасах

Өгөгдсөн өдрөөс хойш өдөр, долоо хоног, сар, жилийг нэмэх буюу хасах.

Тооцоол