1, 2, 4 жилийн хуанли, төлөвлөгч

1, 2, 4 жилийн хуанли PDF болон PNG форматаар нэг хуудсан дээр. Хуудасны хэмжээ нь Letter, Legal, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 байна.