កម្មវិធីរៀបចំផែនការប្រចាំសប្តាហ៍ដែលអាចបោះពុម្ពបានកាលបរិច្ឆេទ

កំណត់ពេលភារកិច្ចប្រចាំខែតាមសប្តាហ៍។ ចែកចាយពួកវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការតាមថ្ងៃនិងម៉ោង។ ជ្រើសរើសទំហំក្រដាសដែលសមរម្យសម្រាប់អ្នករៀបចំផែនការប្រចាំសប្តាហ៍៖ A4, A3, A2, A1, A0, លិខិត ឬច្បាប់។ បោះពុម្ពជាទម្រង់ PDF ឬ PNG ។ អ្នកអាចផ្ទុកឯកសារ PDF ទៅកាន់អ្នករៀបចំអេឡិចត្រូនិក និងជានិច្ច យកវាទៅជាមួយអ្នក។ គេហទំព័ររបស់យើងមានអ្នករៀបចំជាភាសាផ្សេងៗ។