Công cụ lập kế hoạch hàng tháng có thể in được

Cảm ơn bạn đã chọn nhật ký của chúng tôi:

  • hàng tháng cho mỗi ngày với các trường ghi chú và ghi chú;
  • định dạng ngang và dọc (hướng tài liệu ngang và dọc);
  • chỉ có thể in các tháng bắt buộc;
  • in mỗi ngày trên một trang tính riêng biệt và kết hợp với nhau;
  • mỗi ngày trên một trang riêng biệt;
  • mẫu bảng kế hoạch có thể được sử dụng cho lịch biểu hàng tháng với các ghi chú;
  • dễ in từ tài liệu PDF;
  • khổ giấy Letter, A4 hoặc A3.

Các biến thể của việc sử dụng nhật ký

Thích hợp làm bảng kế hoạch treo tường và máy tính để bàn, trình theo dõi chấm công, lịch có thể thay đổi, bảng lập kế hoạch ca làm việc, lịch làm việc của nhân viên, danh sách việc cần làm của gia đình, quản lý công việc và cuộc hẹn, bảng chấm công, lịch làm việc, để sử dụng ở nhà hoặc cơ quan, trong cuộc sống cá nhân hoặc trong công việc.