ប្រចាំឆ្នាំ - កុម្ភះ 2023

ដែលអាចបោះពុម្ពបាន។ ជញ្ជាំង គំរូ ឥតគិតថ្លៃផ្ដេក ប្រចាំឆ្នាំ ប្រតិទិន កុម្ភះ (កុម្ភះ) 2023

ការកំណត់ប្រតិទិន

ថ្ងៃដំបូងនៃសប្តាហ៍

បោះពុម្ពលើសន្លឹក

ទាញយកទៅ PDF

ទាញយកទៅ PNG

PNG

ប្រតិទិននិងអ្នករៀបចំផែនការរយៈពេល ១, ២ និង ៤ ឆ្នាំ

ប្រតិទិន ១, ២ និង ៤ ឆ្នាំជាទំរង់ PDF និង PNG នៅលើទំព័រមួយ។ ទំហំទំព័រគឺអក្សរ, ច្បាប់, អេ ០, អេ ១, អេ ២, អេ ៣, អេ ៤, អេ ៥, អេ ៦, និងអេ ៧ ។